USIDC 멤버쉽 혜택

회원 특혜 G P D M V
정기 미팅 참석          
웹사이트 컨텐츠 이용          
네트웍 이벤트 초대          
인턴 기회 제공          
정부 이벤트 초대          
무료 세미나, 웨비나 제공          
미팅 장소 제공 (예약에 한하여)          
배너 광고          
손님 무료 초대          
이사회 자격 부여          
규정, 법률 및 회계 상담          

G: Gold $500

P: Platinum $1,000

D: Diamond $2,000

M: Master $5,000

V: VIP $10,000

기존 회원은 우리의 페이팔 링크를 통해 자신의 맴버십을 갱신하거나, 수표나 머니오더를 보낼 수 있습니다. (인터넷은 본 웹사이트에서 Paypal로 카드결제를 하실 수 있습니다.) 문의: 301-886-8378

Company Name: